• شب چهارم محرم

  سخنرانی استاد حیدر ی کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

  سخنرانی استاد حیدر ی کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

 • شب سوم محرم 92

  سخنرانی استاد حیدر ی کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

  سخنرانی استاد حیدر ی کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

 • شب دوم محرم92

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

 • شب اول محرم92

  سخنرانی استاد حیدر کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

  سخنرانی استاد حیدر کاشانی هیئت فاطمیون دهه اول محرم سال 1392

 • شب دوازدهم

  مرکز اسلامي هامبورگ آلمان دهه اول محرم سال 1394 استاد حيدري کاشاني

  مرکز اسلامي هامبورگ آلمان دهه اول محرم سال 1394 استاد حيدري کاشاني

 • شب دهم

  مرکز اسلامی هامبورگ آلمان مسجد امام علی علیه السلام محرم سال 1394 استاد حیدری کاشانی

  مرکز اسلامی هامبورگ آلمان مسجد امام علی علیه السلام محرم سال 1394 استاد حیدری کاشانی

 • شب نهم محرم

  مرکز اسلامي هامبورگ آلمان دهه اول محرم سال 1394 استاد حيدري کاشاني

  مرکز اسلامي هامبورگ آلمان دهه اول محرم سال 1394 استاد حيدري کاشاني

 • شب هشتم محرم

  مرکز اسلامی هامبورگ آلمان مسجد امام علی علیه السلام محرم سال 1394 استاد حیدری کاشانی

  مرکز اسلامی هامبورگ آلمان مسجد امام علی علیه السلام محرم سال 1394 استاد حیدری کاشانی

 • شب هفتم محرم

  مرکز اسلامی هامبورگ آلمان مسجد امام علی علیه السلام محرم سال 1394 استاد حیدری کاشانی

  مرکز اسلامی هامبورگ آلمان مسجد امام علی علیه السلام محرم سال 1394 استاد حیدری کاشانی

 • شب ششم محرم

  مرکز اسلامی هامبورگ آلمان مسجد امام علی علیه السلام محرم سال 1394 استاد حیدری کاشانی

  مرکز اسلامی هامبورگ آلمان مسجد امام علی علیه السلام محرم سال 1394 استاد حیدری کاشانی